Pelion

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, poniżej podajemy najistotniejsze zagadnienia, o jakich powinniście Państwo wiedzieć w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółka PELION S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, o kapitale zakładowym w wysokości 15 568 750,00 zł (opłaconym w całości), NIP 726-10-09-357.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod numerem telefonu: +48 42 200 77 66 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@pelion.eu

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podaje Pani/Pan w związku z podjęciem z nami współpracy lub w związku z podjęciem współpracy przez Pani/Pana Pracodawcę lub Zleceniodawcę. Najczęściej jest to Pani/Pana imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe oraz dane pracodawcy. Jeśli jest Pani/Pan niezależnym przedsiębiorcą, przetwarzamy także Pani/Pana numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne i czas przetwarzania Pani/Pana danych w poszczególnych celach są następujące:

L.p.

Cele przetwarzanie danych

Podstawy prawne

Okres przetwarzania

1

Wykonanie łączącej Strony umowy

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną

jest osoba, której dane dotyczą

Do czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko, jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone, na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2

Komunikacja w celu realizacji umowy z inną osobą niż ta, z którą umowa została zawarta, np. upoważnionymi do kontaktu pracownikami.

Komunikacja w celu podtrzymania relacji biznesowych.

Przetwarzanie danych osób upoważnionych do reprezentacji np. pełnomocników, czy członów zarządu zawierających umowę.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających
z uzasadnionych interesów administratora.

Do czasu zakończenia współpracy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

3

Przesyłanie informacji o ofertach oraz marketingowych w przypadku przesyłania ich drogą elektroniczną.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie.

Do czasu cofnięcia zgody.

Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu działalności wspierają nas podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez nas oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością. Zdarza się, że powierzamy Pani/Pana dane osobowe tym podmiotom. Udostępniamy je jednak na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Podmioty te przetwarzają Pani/Pana dane wyłącznie zgodnie z naszym poleceniem i do realizacji umówionego celu.

Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Czy musi Pan/Pani podawać dane?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Może jednak się okazać, że w przypadku ich niepodania nasza współpraca nie będzie możliwa.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli udzielił/-ła nam Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych, ma Pani/Pan także:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem tych danych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.

Adres korespondencyjny: Pelion S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych lub IOD. Adres e-mail: iod@pelion.eu

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się