Pelion

Kariera

Różnorodność

Obecna pozycja Pelion Healthcare Group jest efektem ponad 25 lat wspólnej pracy wszystkich pracowników i kadry zarządzającej. Od samego początku kierujemy się wysokimi i przejrzystymi  standardami  działania.

Grupa Pelion stosuje jasne zasady zatrudniania i przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów dąży do zapewnienia wszechstronności oraz różnorodności w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Zasady równego traktowania (równych szans) w zatrudnieniu

Polityka rekrutacyjna

Kodeks etyki

Zasady równego traktowania (równych szans) w zatrudnieniu

Jednym z kluczowych obszarów ujętych w Polityce Personalnej Grupy są zasady równego traktowania (równych szans) w zatrudnieniu:
We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy zasady równego traktowania oraz niedyskryminowania w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiekolwiek okoliczności, kandydatów do pracy oraz naszych obecnych i byłych pracowników.

  • Wszyscy pracownicy mają równe prawa w zakresie warunków zatrudnienia. Oceniamy i awansujemy pracowników biorąc pod uwagę ich kompetencje, osiągane wyniki oraz zaangażowanie w pracę.

  • Nasze wewnętrzne przepisy gwarantują poszanowanie zasad równego traktowania wszystkich zatrudnionych. Tym, których sytuacja zawodowa lub życiowa uzasadnia szczególne traktowanie    (kobiety w ciąży, rodzice wychowujący dzieci, osoby niepełnosprawne itp.), proponujemy rozwiązania ponadstandardowe, nie naruszając praw innych osób.

  • Wspieramy różnorodność wynikającą z odmienności kulturowej krajów, z których pochodzą zatrudnione w Grupie osoby, szanujemy odmienność poglądów i zainteresowań.

  • Nie dopuszczamy do dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz rodzaj i formę zatrudnienia.

  • Promujemy wiedzę i postawy zmierzające do zapewnienia tolerancji i współpracy miedzy wszystkimi zatrudnionymi w Grupie

Polityka rekrutacyjna

Nasza polityka rekrutacyjna nastawiona jest na pozyskiwanie i utrzymanie pracowników o najlepszych kwalifikacjach, gotowych wykonywać swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i pasją, lojalnych wobec firmy. Dążymy do przełamywania barier takich jak wiek, płeć, czy stan zdrowia.
W naszej Grupie zatrudniamy 80% kobiet i 20% mężczyzn. W gronie kluczowej kadry zarządzającej 37% stanowią kobiety, a w Radach Nadzorczych jest ich ponad 40%.
Dbając o międzypokoleniowy dialog sprzyjający wymianie wiedzy, w Pelion Healthcare Group mamy zróżnicowaną strukturę wiekową.  Znaczny odsetek pracowników stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Drugą pod względem liczebności grupą wiekową wśród naszych pracowników są osoby do 30 roku życia, a najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w wieku 30 – 50 lat. Ważna dla nas jest również aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych, dlatego w naszym zespole zatrudniamy osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Kodeks Etyki

Wsparciem  w podejmowaniu odpowiedzialnych, uczciwych i właściwie etycznych działań, sprzyjających równocześnie zwiększaniu różnorodności jest Kodeks Etyki . Zawarte w nim zasady pomagają nam wspólnie pracować na zaufanie  naszych kontrahentów oraz budować przyjazną organizację.  Nasi pracownicy:

  • powstrzymują się od działań dyskryminujących partnerów biznesowych, np. z e względu na narodowość, kraj pochodzenia, wyznanie, pozycję rynkową, itp;

  • dbają i aktywnie współtworzą dobrą atmosferę w miejscu pracy; są otwarci na różnorodność i aktywnie promują zasadę równego traktowania w miejscu pracy;

  • decyzje wobec innych osób dotyczące zatrudnienia, oceny, awansu, wynagrodzenia, powierzania obowiązków bądź dostępu do określonych informacji podejmują wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne, takie jak kwalifikacje czy efekty pracy; nie dyskryminują  innych ze względu na wygląd, rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, religię, wiek, poglądy polityczne, niepełnosprawność, itp.;

  • nie wykorzystują swojej pozycji w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste innych pracowników, w tym ich godność i dobre imię; nie stosuję jakichkolwiek form słownego, fizycznego lub psychicznego poniżania i nękania  innych pracowników oraz reagują i aktywnie przeciwstawiają się wszelkim zauważonym formom molestowania, dyskryminacji i mobbingu;

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się