Pelion

Kariera

Różnorodność

Obecna pozycja Pelion jest efektem 30 lat wspólnej pracy wszystkich pracowników i kadry zarządzającej. Od samego początku kierujemy się wysokimi i przejrzystymi standardami  działania.

Pelion stosuje jasne zasady zatrudniania i przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów dąży do zapewnienia wszechstronności oraz różnorodności w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Zasady równego traktowania (równych szans) w zatrudnieniu

Polityka rekrutacyjna

Kodeks Etyki

Zasady równego traktowania (równych szans) w zatrudnieniu

Jednym z kluczowych obszarów ujętych w Polityce Personalnej Pelion są zasady równego traktowania (równych szans) w zatrudnieniu.
We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy zasady równego traktowania oraz niedyskryminowania w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiekolwiek okoliczności, kandydatów do pracy oraz naszych obecnych i byłych pracowników.

 • Wszyscy pracownicy mają równe prawa w zakresie warunków zatrudnienia. Oceniamy i awansujemy pracowników biorąc pod uwagę ich kompetencje, osiągane wyniki oraz zaangażowanie w pracę.

 • Nasze wewnętrzne przepisy gwarantują poszanowanie zasad równego traktowania wszystkich zatrudnionych. Tym, których sytuacja zawodowa lub życiowa uzasadnia szczególne traktowanie (kobiety w ciąży, rodzice wychowujący dzieci, osoby niepełnosprawne itp.), proponujemy rozwiązania ponadstandardowe, nie naruszając praw innych osób.

 • Wspieramy różnorodność wynikającą z odmienności kulturowej krajów, z których pochodzą zatrudnione w Pelion osoby, szanujemy odmienność poglądów i zainteresowań.

 • Nie dopuszczamy do dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz rodzaj i formę zatrudnienia.

 • Promujemy wiedzę i postawy zmierzające do zapewnienia tolerancji i współpracy miedzy wszystkimi zatrudnionymi w Grupie

Polityka rekrutacyjna

Nasza polityka rekrutacyjna nastawiona jest na pozyskiwanie i utrzymanie pracowników o najlepszych kwalifikacjach, gotowych wykonywać swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i pasją, lojalnych wobec firmy. Dążymy do przełamywania barier takich jak wiek, płeć, czy stan zdrowia. W naszej firmie zatrudniamy 80% kobiet i 20% mężczyzn. W gronie kluczowej kadry zarządzającej 37% stanowią kobiety, a w Radach Nadzorczych jest ich ponad 40%. Dbając o międzypokoleniowy dialog sprzyjający wymianie wiedzy, w Pelion mamy zróżnicowaną strukturę wiekową. Znaczny odsetek pracowników stanowią osoby powyżej 50. roku życia. Drugą pod względem liczebności grupą wiekową wśród naszych pracowników są osoby do 30. roku życia, a najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w wieku 30 – 50 lat. Ważna dla nas jest również aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych, dlatego w naszym zespole zatrudniamy osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Kodeks Etyki

Wsparciem w podejmowaniu odpowiedzialnych, uczciwych i właściwie etycznych działań, sprzyjających równocześnie zwiększaniu różnorodności jest Kodeks Etyki. Zawarte w nim zasady pomagają nam wspólnie pracować na zaufanie naszych kontrahentów oraz budować przyjazną organizację.

Nasi pracownicy:

 • powstrzymują się od działań dyskryminujących partnerów biznesowych, np. ze względu na narodowość, kraj pochodzenia, wyznanie, pozycję rynkową, itp.;
 • dbają i aktywnie współtworzą dobrą atmosferę w miejscu pracy; 
 • są otwarci na różnorodność i aktywnie promują zasadę równego traktowania w miejscu pracy;

 • decyzje wobec innych osób dotyczące zatrudnienia, oceny, awansu, wynagrodzenia, powierzania obowiązków bądź dostępu do określonych informacji podejmują wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne, takie jak kwalifikacje czy efekty pracy;
 • nie dyskryminują innych ze względu na wygląd, rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, religię, wiek, poglądy polityczne, niepełnosprawność, itp.;

 • nie wykorzystują swojej pozycji w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste innych pracowników, w tym ich godność i dobre imię;
 • nie stosują jakichkolwiek form słownego, fizycznego lub psychicznego poniżania i nękania innych pracowników oraz reagują i aktywnie przeciwstawiają się wszelkim zauważonym formom molestowania, dyskryminacji i mobbingu.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się