RAPORT ROCZNY PELION 2013 online
  • powiększ tekst:
  • A
  • A
  • A

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP W LATACH 2009 - 2013 (w tys. zł)

  2013 2012 2011 2010 2009
Przychody ze sprzedaży 7 301 991 6 685 516  6 569 927  5 799 423  5 427 373
Zysk ze sprzedaży 836 402 827 430  797 593  754 368  693 903
EBITDA 164 360 139 560  128 693  142 870  146 225
EBIT 128 269 100 763  96 368  112 712  114 579
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 110 063 76 706   65 502  84 382  90 494
Zysk (strata) netto* 100 181 57 382  80 231  70 663  63 815
Przepływy z działalności operacyjnej 157 914 223 701  256 738  56 759  234 977
Aktywa razem 2 733 419 2 476 733 2 474 750  2 339 196  2 191 370
Zobowiązania długoterminowe 389 302 309 658  362 478  483 809  259 695
Zobowiązania krótkoterminowe 1 750 217 1 626 011  1 571 996  1 389 310  1 519 395
Kapitał własny* 590 957 538 861  537 620  454 835  402 045
Średnia ważona liczba akcji 11 279 747 11 770 352  12 144 028  12 272 922  12 459 598
Liczba akcji na koniec okresu 11 403 496 11 900 468  12 248 098  12 249 039  12 591 413

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2013 2012 2011 2010 2009
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,5% 12,4% 12,1% 13,0% 12,8%
Rentowność EBITDA 2,3% 2,1% 2,0% 2,5% 2,7%
Rentowność EBIT 1,8% 1,5% 1,5% 1,9% 2,1%
Rentowność brutto 1,5% 1,1% 1,0% 1,5% 1,7%
Rentowność netto 1,4% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2%

 

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP I-IIIQ 2014 (w tys. zł)

  I-III 2013
(przekształcone)
I-IIIQ 2014
 
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 5 483 148 5 651 867 3,1%
Zysk ze sprzedaży 645 593 602 753 -6,6%
EBITDA 138 810 94 562 -31,9%
EBIT 111 655 67 746 -39,3%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 99 570 53 047 -46,7%
Zysk (strata) netto* 68 488 30 734 -55,1%
Przepływy z działalności operacyjnej -16 728 -42 765 -155,6%
Aktywa razem 2 619 044 2 923 795 11,6%
Zobowiązania długoterminowe 462 665 451 933 -2,3%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 586 518 1 880 909 18,6%
Kapitał własny* 563 557 583 612 3,6%
Średnia ważona liczba akcji 11 304 120 11 180 118 -1,1%
Liczba akcji na koniec okresu 11 403 496 11 185 575 -1,9%

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

 WSKAŹNIKI FINANSOWE

  I-IIIQ 2013
(przekształcone)
I-IIIQ 2014
 
Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,8% 10,7% -1,1 p.p.
Rentowność EBITDA 2,5% 1,7% -0,8 p.p.
Rentowność EBIT 2,0% 1,2% -0,8 p.p.
Rentowność brutto 1,8% 0,9% -0,9 p.p.
Rentowność netto 1,2% 0,5% -0,7 p.p.

Nasze spółki