RAPORT ROCZNY PELION 2014 online
  • powiększ tekst:
  • A
  • A
  • A

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP W LATACH 2010 - 2014 (w tys. zł)

  2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 7 698 753 7 326 649 6 685 516  6 569 927  5 799 423
Zysk ze sprzedaży 848 847 858 562 827 430  797 593  754 368
EBITDA 151 504 175 314 139 560  128 693  142 870
EBIT 113 342 138 786 100 763  96 368  112 712
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 84 678 113 187 76 706   65 502  84 382
Zysk (strata) netto* 55 936 100 165 57 382  80 231  70 663
Przepływy z działalności operacyjnej 133 055 160 432 223 701  256 738  56 759
Aktywa razem 3 343 385 2 739 758 2 476 733 2 474 750  2 339 196
Zobowiązania długoterminowe 631 426 389 303 309 658  362 478  483 809
Zobowiązania krótkoterminowe 2 088 903 1 751 857 1 626 011  1 571 996  1 389 310
Kapitał własny* 614 962 590 299 538 861  537 620  454 835
Średnia ważona liczba akcji 11 171 517 11 279 747 11 770 352  12 144 028  12 272 922
Liczba akcji na koniec okresu 11 185 575 11 403 496 11 900 468  12 248 098  12 249 039

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2014 2013 2012 2011 2010
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,0% 11,7% 12,4% 12,1% 13,0%
Rentowność EBITDA 2,0% 2,4% 2,1% 2,0% 2,5%
Rentowność EBIT 1,5% 1,9% 1,5% 1,5% 1,9%
Rentowność brutto 1,1% 1,5% 1,1% 1,0% 1,5%
Rentowność netto 0,7% 1,4% 0,9% 1,2% 1,2%

 

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP ZA 2014 ROK (w tys. zł)

  2013
(przekształcone)
2014
 
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 7 326 649 7 698 753 +5,1%
Zysk ze sprzedaży 858 562 848 847 -1,1%
EBITDA 175 314 151 504 -13,6%
EBIT 138 786 113 342 -18,3%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 113 187 84 678 -25,2%
Zysk (strata) netto* 100 165 55 936 -44,2%
Przepływy z działalności operacyjnej 160 432 133 055 -17,1%
Aktywa razem 2 739 758 3 343 385 +22,0%
Zobowiązania długoterminowe 389 303 631 426 +62,2%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 751 857 2 088 903 +19,2%
Kapitał własny* 590 299 614 962 +4,2%
Średnia ważona liczba akcji 11 279 747 11 171 517 -1,0%
Liczba akcji na koniec okresu 11 403 496 11 185 575 -1,9%

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

 WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2013
(przekształcone)
2014
 
Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,7% 11,0% -0,7 p.p.
Rentowność EBITDA 2,4% 2,0% -0,4 p.p.
Rentowność EBIT 1,9% 1,5% -0,4 p.p.
Rentowność brutto 1,5% 1,1% -0,4 p.p.
Rentowność netto 1,4% 0,7% -0,7 p.p.

Nasze spółki