RAPORT ROCZNY PELION 2014 online
  • powiększ tekst:
  • A
  • A
  • A

Informacje finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PELION W LATACH 2011 - 2015 (w tys. zł)

  2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 8 457 823 7 692 618 7 326 649 6 685 516  6 569 927
Zysk ze sprzedaży 986 584 848 847 858 562 827 430  797 593
EBITDA 197 754 151 504 175 314 139 560  128 693
EBIT 147 754 113 342 138 786 100 763  96 368
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 124 220 84 678 113 187 76 706   65 502
Zysk (strata) netto* 88 672 58 887 100 165 57 382  80 231
Przepływy z działalności operacyjnej 122 434 133 055 160 432 223 701  256 738
Aktywa razem 3 416 342 3 343 385 2 739 758 2 476 733 2 474 750
Zobowiązania długoterminowe 491 447 631 426 389 303 309 658  362 478
Zobowiązania krótkoterminowe 2 231 673 2 088 903 1 751 857 1 626 011  1 571 996
Kapitał własny* 681 246 614 962 590 299 538 861  537 620
Średnia ważona liczba akcji 11 145 714 11 171 517 11 279 747 11 770 352  12 144 028
Liczba akcji na koniec okresu 11 145 714 11 185 575 11 403 496 11 900 468  12 248 098

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2015 2014 2013 2012 2011
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,7% 11,0% 11,7% 12,4% 12,1%
Rentowność EBITDA 2,3% 2,0% 2,4% 2,1% 2,0%
Rentowność EBIT 1,7% 1,5% 1,9% 1,5% 1,5%
Rentowność brutto 1,5% 1,1% 1,5% 1,1% 1,0%
Rentowność netto 1,0% 0,7% 1,4% 0,9% 1,2%

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PELION 2015 ROK (w tys. zł)

  2015
 
2014
 
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 8 457 823 7 692 618 +9,9%
Zysk ze sprzedaży 986 584 848 847 +16,2%
EBITDA 197 754 151 504 +30,5%
EBIT 147 754 113 342 +30,4%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 124 220 84 678 +46,7%
Zysk (strata) netto* 88 672 58 887 +50,6%
Przepływy z działalności operacyjnej 122 434 133 055 -8,0%
Aktywa razem 3 416 342 3 343 385 +2,2%
Zobowiązania długoterminowe 491 447 631 426 -22,2%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 231 673 2 088 903 +6,8%
Kapitał własny* 681 246 614 962 +10,8%

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

 WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2015
 
2014
 
Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,7% 11,0% +0,7 p.p.
Rentowność EBITDA 2,3% 2,0% +0,3 p.p.
Rentowność EBIT 1,7% 1,5% +0,2 p.p.
Rentowność brutto 1,5% 1,1% +0,4 p.p.
Rentowność netto 1,0% 0,7% +0,3 p.p.

Nasze spółki