RAPORT ROCZNY PELION 2013 online
  • powiększ tekst:
  • A
  • A
  • A

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP W LATACH 2009 - 2013 (w tys. zł)

  2013 2012 2011 2010 2009
Przychody ze sprzedaży 7 301 991 6 685 516  6 569 927  5 799 423  5 427 373
Zysk ze sprzedaży 836 402 827 430  797 593  754 368  693 903
EBITDA 164 360 139 560  128 693  142 870  146 225
EBIT 128 269 100 763  96 368  112 712  114 579
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 110 063 76 706   65 502  84 382  90 494
Zysk (strata) netto* 100 181 57 382  80 231  70 663  63 815
Przepływy z działalności operacyjnej 157 914 223 701  256 738  56 759  234 977
Aktywa razem 2 733 419 2 476 733 2 474 750  2 339 196  2 191 370
Zobowiązania długoterminowe 389 302 309 658  362 478  483 809  259 695
Zobowiązania krótkoterminowe 1 750 217 1 626 011  1 571 996  1 389 310  1 519 395
Kapitał własny* 590 957 538 861  537 620  454 835  402 045
Średnia ważona liczba akcji 11 279 747 11 770 352  12 144 028  12 272 922  12 459 598
Liczba akcji na koniec okresu 11 403 496 11 900 468  12 248 098  12 249 039  12 591 413

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2013 2012 2011 2010 2009
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,5% 12,4% 12,1% 13,0% 12,8%
Rentowność EBITDA 2,3% 2,1% 2,0% 2,5% 2,7%
Rentowność EBIT 1,8% 1,5% 1,5% 1,9% 2,1%
Rentowność brutto 1,5% 1,1% 1,0% 1,5% 1,7%
Rentowność netto 1,4% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2%

 

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP (w tys. zł)

  IQ 2013
(przekształcone)
IQ 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 925 886 1 946 839 1,1%
Zysk ze sprzedaży 232 426 210 735 -9,3%
EBITDA 64 241 45 349 -29,4%
EBIT 55 349 36 590 -33,9%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 965 35 915 -29,5%
Zysk (strata) netto* 35 928 24 472 -31,9%
Przepływy z działalności operacyjnej 27 756 -94 652 n.a.
Aktywa razem 2 574 280 2 818 587 9,5%
Zobowiązania długoterminowe 307 622 486 408 58,1%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 688 125 1 706 585 1,1%
Kapitał własny* 570 016 616 454 8,1%
Średnia ważona liczba akcji 11 430 850 11 204 562 n.a.
Liczba akcji na koniec okresu 11 900 468 11 415 896 n.a.

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

 WSKAŹNIKI FINANSOWE

  IQ 2013
(przekształcone)
IQ 2014 Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 12,1% 10,8% -1,3 p.p.
Rentowność EBITDA 3,3% 2,3% -1,0 p.p.
Rentowność EBIT 2,9% 1,9% -1,0 p.p.
Rentowność brutto 2,7% 1,8% -0,9 p.p.
Rentowność netto 1,9% 1,3% -0,6 p.p.

Nasze spółki