RAPORT ROCZNY PELION 2014 online
  • powiększ tekst:
  • A
  • A
  • A

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP W LATACH 2010 - 2014 (w tys. zł)

  2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 7 698 753 7 326 649 6 685 516  6 569 927  5 799 423
Zysk ze sprzedaży 848 847 858 562 827 430  797 593  754 368
EBITDA 151 504 175 314 139 560  128 693  142 870
EBIT 113 342 138 786 100 763  96 368  112 712
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 84 678 113 187 76 706   65 502  84 382
Zysk (strata) netto* 55 936 100 165 57 382  80 231  70 663
Przepływy z działalności operacyjnej 133 055 160 432 223 701  256 738  56 759
Aktywa razem 3 343 385 2 739 758 2 476 733 2 474 750  2 339 196
Zobowiązania długoterminowe 631 426 389 303 309 658  362 478  483 809
Zobowiązania krótkoterminowe 2 088 903 1 751 857 1 626 011  1 571 996  1 389 310
Kapitał własny* 614 962 590 299 538 861  537 620  454 835
Średnia ważona liczba akcji 11 171 517 11 279 747 11 770 352  12 144 028  12 272 922
Liczba akcji na koniec okresu 11 185 575 11 403 496 11 900 468  12 248 098  12 249 039

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

WSKAŹNIKI FINANSOWE

  2014 2013 2012 2011 2010
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,0% 11,7% 12,4% 12,1% 13,0%
Rentowność EBITDA 2,0% 2,4% 2,1% 2,0% 2,5%
Rentowność EBIT 1,5% 1,9% 1,5% 1,5% 1,9%
Rentowność brutto 1,1% 1,5% 1,1% 1,0% 1,5%
Rentowność netto 0,7% 1,4% 0,9% 1,2% 1,2%

 

WYBRANE DANE FINANSOWE PELION HEALTHCARE GROUP I-IIIQ 2015 (w tys. zł)

  I-IIIQ 2014
 
I-IIIQ 2015
 
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 5 659 200 6 322 978 +11,7%
Zysk ze sprzedaży 609 292 736 390 +20,9%
EBITDA 101 101 99 998 -1,1%
EBIT 74 285 62 975 -15,2%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 53 047 44 877 -15,4%
Zysk (strata) netto* 30 734 19 605 -36,2%
Przepływy z działalności operacyjnej - 42 765 -82 777 -93,6%
Aktywa razem 2 923 795 3 308 713 +13,2%
Zobowiązania długoterminowe  451 933 572 325 +26,6%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 880 909 2 118 188 +12,6%
Kapitał własny* 583 612 611 313 +4,7%

*przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

 WSKAŹNIKI FINANSOWE

  I-IIIQ 2014
 
I-IIIQ 2015
 
Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 10,8% 11,6% +0,8 p.p.
Rentowność EBITDA 1,8% 1,6% -0,2 p.p.
Rentowność EBIT 1,3% 1,0% -0,3 p.p.
Rentowność brutto 0,9% 0,7% -0,2 p.p.
Rentowność netto 0,5% 0,3% -0,2 p.p.

Nasze spółki